vooraankondiging:   

 

Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek.

4 juni 1998, J.G. te Lindert.

 Woord vooraf . Een wettekst uit Mesopotamië (uit ca. 1700 voor onze jaartelling), is ons overgeleverd in de semitische traditie in het Bondsboek Exodus 21:22-25. Deze tekst is gekoppeld aan morele codes  over de morele status van ongeboren menselijk leven.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Het belagersbeginsel, een vergeten traditie.

Men zoekt vergeefs naar uitleg van het begrip belagersbeginsel in naslagwerken. Ook de uitleg van het woord belagen is beperkt tot 'bedreigen'. De digitale zoektocht leidt u slechts naar deze site, en dat is jammer. Het belagersbeginsel kent niet alleen een leerzame traditie, het zit ook verbonden met onze natuur en onze natuurlijke wijze van doen en denken. Het speelt dan ook veelal onbewust een rol van betekenis in onze afwegingen. Ik denk derhalve dat het beginsel kan bijdragen aan het doordenken van eigentijdse vraagstukken.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Beste lezers, het heeft allemaal langer geduurd, het onderzoek is veel groter geworden, maar het eerste deel nadert nu toch zijn afronding in de komende maanden en zal dit najaar beschikbaar zijn. Alvast een inkijkje. In het het eerste deel neemt de hoofdpersoon een puber van 17 jaar uit een aristocratische familie in Alexandrië u mee langs de ervaringen uit zijn jonge leven. Jesse leidt een luxe leventje maar hij ziet al snel dat er iets niet echt strookt met z'n moeder die is gevlucht uit Jeruzalem, toen de tempel werd verwoest door de Romeinen. We zitten dus in de eerste eeuw van onze jaartelling. Jesse komt in contact met het echte leven, wanneer z'n moeder hem een de joodse leermeester stuurt, waar hij tegen zijn zin samen met Sascha, een meisje uit de arme wijk Hebreeuws studeert. Ondanks zijn rijkeluisleven ervaart Jesse de moeites in het bestaan. Veel vrouwen worden niet ouder dan ca. 24 jaar. Veel sterven in het kraambed, maar iedereen wordt geacht te trouwen, maar hoe doe je dat en met wie dan? Jesse geeft ons een inkijkje in zijn leven, waarin hij een balans zoekt tussen angst en macht, hij heeft namelijk hij aantekeningen gemaakt, soms in het Hebreeuws, dan was 'geheimtaal'.  

´Angst is een slechte raadgever´, is een veel gehoorde uitdrukking. Of het juiste raad is of niet, laat ik in het midden. De uitdrukking geeft wel aan dat angst regelmatig een rol speelt bij overwegingen. Wat doet angst met mij? In welke mate laat ik me er door leiden? Meer nog, kan ik wel zonder angst? In tal van beslissingen zijn toch juist vormen van angst zoals twijfel en vertwijfeling aanwezig. Tegelijkertijd verraadt de uitdrukking 'angst is een slechte raadgever'ook nog iets anders, namelijk het bestaan van een goede raadgever. Er is kennelijk een macht - de goede raadgever- in mij die de angst in toom weet te houden. Juist over de balans tussen angst en macht wil ik het gaan hebben. 

Dit artikel is onderdeel van een breder onderzoek naar de balans tussen angst en macht.  Met het begrip 'angst' wordt verwezen naar een zeker deel van de existentiële vrees voor het bestaan, namelijk dat deel dat samenhangt met de identiteit, met de erkenning als persoon: Ben ik wel iemand te midden van anderen? Word ik wel gezien als persoon, als individu? De antwoorden op deze en andere andere vragen zeggen iets over het zelfbeeld. Dat het zelfbeeld wordt bepaald door tal van factoren en omstandigheden, is duidelijk. De persoonlijke identiteit speelt daarbij evenwel een doorslaggevende rol. Ik zal dat omschrijven met het begrip 'macht'. Macht wordt hier gebruikt voor het fenomeen van de wilskracht om zich te ontwikkelen tot een individu met een eigen identiteit, te midden van anderen. Die wilskracht zit in de menselijke natuur. Kleine kinderen geven al vroeg hun voorkeur of afkeuring te kennen, naast de innerlijke drang 'om het zelf te willen doen' en zich afzetten tegen elke vorm van gezag of sturing. De kracht om het zelf te willen, om zichzelf te manifesteren als persoon. Tegelijkertijd ontwikkelt zich de angst die de ontwikkeling in de weg staat. Dat is niet slechts de angst voor derden in mijn omgeving veeleer gaat het om de innerlijke beleving, waarin zich een fictief duel om voorrang afspeelt tussen mij en mijn belagers. In dit 'duel' kunnen vertwijfeling, doemdenken, woede, haat en faalangst bezit van mij nemen en het fundament onder mijn macht dreigt vervolgens weg te zakken. Hoe blijf ik op deze momenten in het spoor; hervind ik het evenwicht tussen angst en macht? Waarom vind ik een antwoord op die vraag zinvol?

Ik denk dat de balans tussen angst en macht één van de belangrijke pijlers is onder mijn ethisch handelen. De wijze waarop ik reageer en handel heeft uiteraard van doen met de aard van de gebeurtenis of het fenomeen, maar evenzeer met de wijze waarop ik 'in balans ben'. 'Kan ik tegen een stootje?' of 'ben ik van mijn stuk' bij elke mogelijke aankondiging van gevaar, dreiging of kritiek?'.  Het hoeft geen betoog dat ook hier legio factoren een rol spelen, die van persoon tot persoon verschillen. Dat neemt echter niet weg dat er ook een overeenkomst is namelijk dat ik in de zoektocht naar een balans tussen angst en macht niet alleen sta. Ik zie om mij heen mensen worstelen met soortgelijke vragen. Het gaat hier om een bewustwordingsproces, zodat ik mij tenminste bewust ben dat angst een rol speelt en welke macht in mij de balans poogt te bewaren of te herstellen.

In het komende jaar zal ik delen van mijn onderzoek hier plaatsen. Ik begin ver terug in de tijd, ca 1900 jaar geleden. Later ga ik nog verder terug tot 3000 v. chr. Uit die vroege tijd beschikken we over mooie verhalen van pubers die worstelden met het gezag van vader, de school en de gewoonte. 

 

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mailadres

over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek.

Een wettekst uit Mesopotamië (uit omstreeks 1700 voor onze jaartelling), is ons overgeleverd in de Semitische traditie, meer nauwkeurig:  in het Bondsboek Exodus 21:22-25. Deze tekst is in de traditie verweven met uiteenlopende opvattingen over abortus. Deze Wirkungsgeschichte  geeft inzicht in en achtergronden bij hedendaagse standpunten en vergeten opvattingen over de morele status van het menselijk embryo.   

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

  • 1
  • 2