de casus Kelly

1.         Inleiding en probleemstelling

‘De vraag is: wie mogen we het leven aandoen?’. Aldus Ten Kate[1] in een debat naar aanleiding van het synoderapport Mensen in Wording[2] dat onder meer handelt over de omgang met het menselijk embryo en over vragen rondom het gebruik van prenatale diagnostiek bij de opsporing van aangeboren aandoeningen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Gezelligheid kent geen tijd.

 Over de ontwikkelingen in de zorgsector lopen de meningen sterk uiteen, als het gaat om de verzakelijking; de professionalisering. Naast instemmende geluiden is er in het werkveld op ruime schaal argwaan tegen deze ontwikkeling. Verzakelijking wordt in verband gebracht met verarming, of misschien beter: ontzieling. In de dialoog daarover valt een ondertoon van miskenning te bespeuren: “Je doet het toch niet voor het geld. Je wilt de ander wat geven.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

De Franse denker Rene Girard is op 4-11-2015 overleden.

René Girard werd in de Lage Landen bekend in religieuze kringen door de inspanningen van André Lascaris.  Lascaris ontvouwde Girards theorie van de zondebok. De ‘zondebok’, een bekend fenomeen uit de vroeg-oudtestamentische periode blijkt in ons hedendaagse bestaan nog volop te leven, zo is de idee van Girard. Nog immer zijn we geneigd om de collectieve schuld op één entiteit te laden. Op deze wijze kan de gemeenschap zich bevrijden van onrechtvaardigheid, een slecht geweten, verdachtmakingen, roddel en achterklap.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Het artikel van Tax en Lohuis, Embryodiscussie en het woord van God, podium 3 juli 2004, verwoordt de teleurstelling omtrent het politieke compromis rond embryoselectie. Het CDA en de CU hebben volgens de auteurs geen notie genomen van de christelijke waarden. De wens van ouders op een gezond leven voor hun kind gaat – volgens de auteurs – “volledig voorbij aan het feit dat bij embryoselectie leven wordt vernietigd”.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

  Over de roemrijke dagen van de door Alexander gestichte en een eens zo beroemde stad is weinig overgeleverd. In de hoogtijdagen werd er amper over geschreven, de stad stond immers bij iedereen op het netvlies. Alexandria was een begrip, de tweede stad van het Romeinse Rijk. Het episch centrum van de wetenschap dankzij haar immense bibliotheek, haar alom bekende vuurtoren voor de grote havens, waar schepen uit het hele rijk aanmeerden. Inmiddels bieden historische onderzoeken een inkijkje in de stad van de vermaarde koningin Cleopatra, de joodse denker Philo, de bijbelschrijver Marcus en de artsen Soranos en Galenus. Hoe moeten we ons het leven in deze stad voorstellen? Read More